Hollywood,  Lifestyle,  Tankar,  Träning & Hälsa

When a good-looking & fit female body becomes ”problematic”

När en snygg & vältränad kvinnokropp blir ”problematisk”

Det här inlägget skrev jag för några dagar sen och tänkte att det kan vara lite intressant att skriva om nåt annat än ens vardag och alla restriktioner och allt som har med Corona att göra.

Nu kommer jag kanske få en del reaktioner och jag brukar egentligen inte skriva om sånt men nu gör jag det iallafall.

För lite mer än en vecka sen så släppte Jennifer Lopez omslagsbilden till sin nya singel ”in the morning”. Jag som många andra som följt/följer henne hade såklart sett bilden. Det var en nakenbild ja, men inget man inte sett förr. Sen så blir väl de flesta imponerade av att en person i 50 års åldern kan se ut som hon gör. Men det uppskattas väl inte av alla. Det finns säkert de som tycker att det är onödigt och löjligt att posera utan kläder, speciellt i den åldern…visst man har väl all rätt att tycka det om man vill.

Sen så läste jag en artikel om svenska Ulrika Jonssons kolumn i The Sun där hon har gått till attack mot Jennifer Lopez där hon menar att bilen eller bilderna är skadliga och ger en felaktig bild av kvinnokroppen och är ”problematisk”.

Hon hade bland annat skrivit såhär om Jlos bild; ”Hon har ett onaturligt snyggt utseende för den åldern. Att skapa orealistiska förväntningar gör så mycket skada”

Hon hade även kritiserat Jennifer Aniston 51 som lagt upp bilder när hon gör yoga utan några ålderstecken. Det här menar hon skapar ett självhat hos många kvinnor.

”Det är illa nog att en uttorkad gamling känner så här, blek och meningslös, av dessa bilder. Men jag är riktigt orolig över effekten det kan ha på alla kvinnor.”

Jennifer Lopez new single cover photo
Jennifer Aniston doing Yoga for Wellness

Ok tänkte jag, så vad vill en person som skriver sånt egentligen säga med detta? Ska man visa sin kropp och hyllas för det BARA om man har en ”ful” eller ”normal” kropp för sin ålder? Jag läste också nånstans att hon hade själv delat en selfie på sig utan kläder på sin Instagram bara för att visa att ”såhär kan en kvinna i 50 års åldern OCKSÅ se ut.”

Ja absolut, alla människor ser ju olika ut. Så hon har alltså INTE problem med själva nakenheten utan det handlar om att man inte ska se ”för snygg” ut och visa upp sig.

Då tänkte jag direkt på den svenska avundsjukan, den är klassisk…att allt ska vara ”lagom” och enligt normen på hur man får se ut och åldras. Ser man för bra ut, för fräsch ut eller är man rik, framgångsrik mm så ska man helst inte skylta med det.

Varför är det alltid så att många kvinnor försöker dölja en viss avundsjuka genom att tala om feminism och att det på något sätt ska vara skadligt för unga kvinnor?

Av vad jag kan se på jlos bild så är hon varken sjukligt tanig/smal eller ohälsosam ut. Snarare tvärtom, hon ser ut att må väldigt bra ut och har tränat hårt för att se ut som hon gör. Man kan inte riktigt ”fuska” sig till en vältränad kropp. Även om man har bästa ljuset, bästa fotografen osv…ja ni förstår. Det är en annan sak om hon nu skulle se sönder opererad ut med en massa botox och fillers i ansiktet och ”fake ass”, en orealistisk kropp som många kändisar och influencers faktiskt har nuförtiden…utan att behöva nämna några namn, ja ni förstår kanske vilka kändisar jag syftar på…då hade Ulrikas kritik varit mer förståeligt såklart. Så det finns gott om bättre kandidater att gnälla på och kritisera.

Men Jlo har i princip under senaste 20 åren sett ut som hon gör nu. Det är hennes jobb att se så bra ut som möjligt och en stor del av hennes karriär är byggt på hennes utseende. Idag är hon 51 år gammal och haft ett hälsosamt livstil utan droger och har i intervjuer berättat om sin hårda träning och strikta diet. Hon tränar regelbundet och avstår från såväl alkohol och undviker att sola för mycket osv. Jag tror knappast att man kan se ut sådär genom att trycka i sig en chipspåse framför tvn varje kväll. Man behöver nog inte vara Einstein för att förstå att det krävs många års självdisciplin. Sen att hon kanske har bättre gener, tillgång till personlig tränare, pengar och stylister mm är det en annan sak. Det har ju de flesta kända och rika människor och det får man ju vara medveten om.

Jag vill absolut inte förminska någon eller säga att man bör eller inte bör se ut på ett visst sätt, alla människor är vackra på sitt sätt tycker jag oavsett ålder. Men man kan ha olika inställningar till allt detta.

Antingen blir man inspirerad och motiverad till att bli den bästa versionen av sig själv eller så slutar man gnälla, klaga och bry sig om hur andra ser ut och klär sig. Och är man missnöjd med hur man själv ser ut så får man väl lägga ifrån sig alkoholen, chipspåsen, sluta röka och göra något åt saken istället för att gnälla på andra. För jag skulle alla dagar i veckan välja att se en disciplinerad vältränad snygg 50 åring Kropp än nån bitter 50 åring kvinna som lägger upp bilder på sig själv halv berusad, som tycker synd om sig själv och tycker att allt i världen är orättvist. Helt ärligt så blir jag bara deprimerad av att se det.

I wrote this post a few days ago and thought that it might be a little interesting to write about something other than even everyday life and all the restrictions and everything that has to do with the pandemic.

Now I may get some reactions and I usually don’t really write about these stuff but I did it anyway.

A little over a week ago, Jennifer Lopez released the cover image for her new single ”in the morning”.

I, like many others who follow her on social media, had of course seen the picture. It was a nude photo yes, but nothing you haven’t seen before.

Most people get impressed that a person in their 50s can look like she does. But it is not appreciated by everyone. There are certainly those who think it is unnecessary and ridiculous to pose nude, especially at that age … of course you have every right to think so.

Then I read an article written by Swedish Ulrika Jonsson in The Sun where she has attacked Jennifer Lopez where she believes that the car or pictures are harmful and give a wrong picture of the female body and is toxic.

Among other things, she had written like this about Jlo’s picture; ”She has an unnaturally good-looking appearance for that age. Creating unrealistic expectations does so much damage.

She had also criticized Jennifer Aniston 51 who posted pictures while doing yoga without any signs of age. This, she says, creates a self-hatred in many women.

It’s bad enough a dried-up old has-been like me feeling intimidated, paltry and pointless, but I’m concerned about the effect.

I thought ok, so what does a person who writes like that really want to say with this? Should a person show her body and pay homage to it ONLY if she has an ”ugly” or ”normal” body for her age? I also read somewhere that Ulrika herself had shared a selfie without clothes on her Instagram just to show that ”this is how a woman in her 50s can ALSO look like.”

Yes, absolutely, all people look different. So she does NOT have a problem with the nudity itself, but it is about not looking ”too good-looking” and showing off.

Then I immediately thought of the Swedish jealousy, it is classic … that everything should be ”appropriate” and according to the norm of how to look and age. If you look too good, look too fresh or are you rich, successful etc., you should rather hide than showing it.

Why is it always the case that many women try to hide a certain jealousy by talking about feminism and that it should in some way be harmful and toxic to young women?

From what I can see in Jlo’s picture, she is neither morbidly skinny nor unhealthy. Rather the opposite, she looks like she is feeling very well and has trained hard to look like she does.

You can’t really ”cheat” yourself to a well-trained body. Even if you have the best light, the best photographer, etc … you know what I mean.

It would be a little different if she had a lot of plastic surgery with botox and fillers all over her face and ”fake ass”, an unrealistic body that many celebrities and influencers nowadays have … without having to mention any names here, yes you might understand which celebrities I am referring to … then Ulrika’s criticism would have been more understandable of course. So there are plenty of candidates to whine about and criticize.

But Jlo has basically for the past 20 years looked the same. It is her job to look as good as possible and a huge part of her career is built on her looks.

Today she is 51 years old and has had a healthy lifestyle without drugs and has in her interviews talked about her hard training and strict diet. She exercises regularly and stays away from alcohol and avoids sunbathing too much and so on. I hardly think you can look like that by eating a bag of chips in front of the TV every night.

You don’t need to be Einstein to understand that it takes many years of discipline and hard work.

She may have better genes, access to a personal trainer, money and stylists, etc., Most famous and rich people have it and of course you have to be aware of that.

I absolutely don’t want to belittle anyone or say that you should look a certain way, all people are beautiful in their own way. But you think about all this in different ways.

Either you are inspired and motivated to become the best version of yourself or you stop whining, complaining and caring about how others look and dress.

And if you are dissatisfied with how you look yourself, maybe you should put away the alcohol, the bag of chips, stop smoking and do something about it instead of complaining at others. Because every day of the week I would that get choose to see a disciplined fit good looking 50 year old body than any bitter 50 year old woman who posts pictures of herself half drunk, who feels sorry for herself and thinks that everything in the world is unfair. Honestly, that just makes me kinda depressed.

Mitt namn är Somayeh aka ”Somayeah”. Jag är 39 år, gift, tvåbarns mamma som bor i Stockholm. Jag har hållit på med dans större delen av mitt liv och jobbat som dansare och danslärare, främst för barn och ungdomar. Jag har även sysslat med musik, dansat med olika artister och som egen artist, men musikkarriären har jag lagt på hyllan för tillfället av olika anledningar vilket jag kommer att skriva om mer lite längre fram. Jag har även gjort och gör en del modelljobb, så man kan säga att jag är en ”mångsysslare”. Träning och hälsa är något som jag brinner för och det har gjort att just dansen har varit en stor del av mitt liv. Här på min blogg kommer jag att skriva främst om träning / hälsa, skönhet och mode och kommer att dela med mig om min vardag, tips, råd och inspiration på svenska.